KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA BYŁYCH PRACOWNIKÓW

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rehabilitacja Centrum Medycyny Paliatywnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Osielsku 86-031, przy ul. Szosa Gdańska 19, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy- XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000728866, NIP 554-296-41-80, REGON 380018327.
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@rehabilitacjaspecjalistyczna.pl
3) Celem przetwarzania jest archiwizacja danych osobowych po ustaniu stosunku pracy zgodnie z art. 94 Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974r.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych na uzasadnione żądanie będą:
• Medycyna pracy
• ZUS
• Sądy
5) Na podstawie Kodeksu Pracy, na podstawie rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika oraz na podstawie art. 125a Ustawy o rentach i emeryturach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 17 grudnia 1998r. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat od dnia zakończenia pracy u Administratora, a w pozostałych przypadkach do ustania przyczyn biznesowych oraz do momentu odwołania zgody.
6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
8) Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.