KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA

dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego: „RODO”) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest Rehabilitacja ALTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, NIP: 554-296-41-80, REGON: 380018327.

 2. Informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe tylko w zakresie w jakim jest to niezbędne i dbamy o ich bezpieczeństwo. Gromadzimy Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji.

 3. Pani/Pana dane przetwarzane są zgodnie z obowiązkiem prawnym według art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie Art. 9 ust.2 lit. h RODO.

 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom, biorącym udział w realizacji procesu rehabilitacyjnego, uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane żadnym nieupoważnionym odbiorcom, jedynie upoważnionemu personelowi i firmom współpracującym z zachowaniem zasad poufności i bezpieczeństwa – na podstawie stosownych umów o powierzeniu przetwarzania danych oraz upoważnień do przetwarzania danych.

 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywana do państw trzecich (poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani do organizacji międzynarodowej.

 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem przypadków wskazanych w art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, otrzymania ich kopii, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy.

 10. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będą podejmowane wobec Pani/Pana zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania *

 11. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@rehabilitacjaspecjalistyczna.pl

* profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.