ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REKRUTACJĄ W REHABILITACJA ALTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych jest Rehabilitacja ALTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Osielsku 86-031, przy ul. Szosa Gdańska 19, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy- XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000728866, NIP 554-296-41-80, REGON 380018327,
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w niniejszym procesie rekrutacyjnym oraz – w przypadku wyrażenia na to zgody – w dalszych procesach rekrutacyjnych, jednak nie dłużej niż 2 lata.
 3. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a w przypadku wyrażenia na to zgody – również w dalszych procesach rekrutacyjnych.
 4. Podane przeze mnie dane osobowe będą przetwarzane na potrzeby aktualnej i przyszłych rekrutacji- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO* oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974.

 5. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO*).

 6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, otrzymania kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 7. Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych.
 8. Mam prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe mnie dotyczące, które dostarczyłam/dostarczyłem na podstawie zgody, w tym mogę zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi.
 9. Moje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
 10. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 11. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO.
 12. Brak powyższej zgody uniemożliwi rozpatrzenie oferty.
 13. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@rehabilitacjaspecjalistyczna.pl

* RODO oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych,  Dz.U.UE.L.2016.119.1